loading

O projekcie

about image
Geneza projektu

Projekt badawczy firmy Alter Energia Sp. z o.o. początki miał już w 2017 roku. Jako jednostka B + R, której głównym celem jest promocja alternatywnych źródeł energii w oparciu o rozwiązania technologiczne, które cechuje trwałość, wydajność, efektywność, oraz ekonomiczność zastosowania. W oparciu o te założenia stworzony został cały system zarówno techniczny jak i organizacyjny. Wykreowano procesy zarówno te technologiczne jak i strukturalne w celu ukazania społeczeństwu zalet i wad poszczególnych rozwiązań w możliwie jak najprostszy sposób. Inicjatorem i głównym inżynierem projektu został Zbigniew Wasielewski – Prezes Zarządu Alter Energia Sp. z o.o.

Cel badawczy AIEM

Założeniem oraz głównym motorem napędowym badania jest jak najprostsze i pragmatyczne ukazanie funkcjonalności i użyteczności modułów fotowoltaicznych pracujących w rzeczywistych warunkach. Celem nadrzędnym jest ukazanie przykładu wyliczenia ekonomicznej jak i  technicznej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz określenie walorów użytkowych poszczególnych komponentów z branży alternatywnych źródeł energii. Cechy użytkowe projektu mają za zadanie promowanie zsynchronizowanych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki, oraz ukazanie wrażliwości materiałowo - ekonomicznej wybranych rozwiązań.

Metody badawcze AIEM

Projekt AIEM cechuje rozpoznanie zadania badawczego, głównie w początkowej fazie na metodach heurystycznych takich jak:

 • podjęcie decyzji o sposobie poszukiwania,
 • zgromadzenie istotnych informacji,
 • znalezienie odpowiedniej metody rozwiązania danego problemu,
 • skonkretyzowanie sposobu rozwiązania,
 • wykorzystanie w praktyce wybranego wariantu rozwiązania zadania.

Na podstawie zdiagnozowanych barier wejść i wyjść, została sformułowana klasyfikacja poszczególnych cech użytkowych, zostały w sposób pragmatyczny nadane wagi poszczególnym segmentom, zaproszono fabryki oraz głównych dystrybutorów do udziału w projekcie. W fazie kształtowania projektu wyselekcjonowano produkty, oraz określono pola badawcza jak i sposób rywalizacji poszczególnych wyrobów. Zastosowano techniczne rozwiązania pomiarowe w postaci czujników i mierników parametrów środowiskowych, zakupiono niezbędną aparaturę pomiarową, oraz podpisano umowy na przeprowadzenie cyklu badawczego przez instytucje naukowe i dydaktyczne

 

Proces badawczy

Zebranie całości dokumentacji oraz rzetelna analiza wrażliwości metodą 360 stopni, jak również metodami analizy strategicznej, polskiej myśli ekonomicznej dało pierwszy obraz sklasyfikowania obiektów technicznych i wyszczególnienia poszczególnych kategorii takich jak:

 • stabilność
 • wartość technologiczna
 • gwarancja produktowa materiałowa, liniowej degradacji produktu
 • Zastosowane komponenty techniczne
 • Stabilność podmiotu produkcyjnego
 • Marketing marki
 • Rozpoznawalność marki
 • Możliwości zastosowani
 • Rynkowa cena
 • Trwałość
 • Wskaźnik wad
 • Otoczenie interesariuszy

Na podstawie sklasyfikowanych kategorii dla każdego produktu określono wagi i przydzielono oceny matematyczne w skali od 1 do 5. W celu określenia walorów wartości technicznej posłużono się badaniami w Polskich Instytutach Naukowych, które określały siłę i przewagę danego produktu, jak również dzięki zaangażowaniu firmy Alter Energia Sp. z o.o. skorzystano z oficjalnych wyników badań publikowanych przez globalne laboratoria badawcze, oraz jednostki notyfikujące dane wyroby gotowe w poszczególnych segmentach rynkowych. Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy dystrybutorami i fabrykami, badanie nabrało międzynarodowego standardu oraz wysokiej jakości wkładu merytorycznego. Dzięki uprzejmości partnerów takich jak Ja Solar, REC, LG Jolywood, Risen, AE Solar, Spolar oraz Polskiemu akcentowi firmie ML System S.A. otrzymaliśmy dostęp do wieloletnich praktycznych wyników z badań ich produktów, jak również wspólnie z partnerami zarówno tymi dystrybucyjnymi jak i zapleczem technicznym z fabryk udało się wykreować schemat postępowania, procesy badawcze oraz cel badawczy.

 

Efekt badawczy

Końcowym etapem w oparciu o wkład merytoryczny jak i techniczny, było stworzenie autorskiego wskaźnika AIEM ( Alter Inteligent Effective Measure ) – który w sposób rzetelny określa walory i wady poszczególnych produktów. Dzięki zastosowaniu algorytmu przeliczeniowemu ukazano skuteczność, wartość ekonomiczną, poszczególnego wyrobu w oparciu o kartę pomiarową. Wyniki zbierane są w trybie ciągłym i na bieżąco aktualizowane dzięki zastosowaniu rozwiązań dygitalizując proces pomiarowy. Zespół badawczy na podstawie literatury technicznej przeanalizował i sklasyfikował wyroby, nadaj im unikatową miarę – wskaźnik AIEM. Wskaźnik funkcjonalności użytkowej cech ekonomiczno – technicznych w skrócie AIEM. Prostota ukazania wyników wynikająca z zastosowania wskaźnika daje jasny obraz o sile dane produktu. Im wyższa wartość wskaźnika tym mocniejszy jest produkt uwględniając jego walory techniczne jak i ekonomiczne.

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

X